Monthly Archives: สิงหาคม, 2013

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา

Advertisements

บทที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

บทที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

…………ทฤษฎีนั้นมีความหนักแน่นมากกว่าข้อสมมุติฐาน  การได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหลายนั้น  ทำให้เกิดปัญญา  หลักพุทธศาสนานั้นสอนไม่ให้ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ  แต่ต้องไตร่ตรองหาเหตุผลด้วยใจเป็นกลาง  เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้แน่นอนแล้วจึงเชื่อ

………..ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษานั้นมีอยู่มากมาย  สามารถจำแนกประเภทได้เป็น  ทฤษฎีภาวะผู้นำ  ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีการบริหาร  ซึ่งแยกย่อยออกไปเป็นทฤษฎีการบริหารการศึกษา  ซึ่งจวบจนปัจจุบันนี้ยังไม่มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดที่สามารถให้ภาพการบริหารที่สมบูรณ์ได้  ต้องมีการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่หลากหลายมาใช้

บทที่ 2 เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ

บทที่ 2 เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ

…………ในยุคโลกาภิวัตน์มีความสัมพันธที่สลับซับซ้อน  มีระบบต่างๆ มากขึ้น  ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว  เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้น  การมองแบบเดิมหรือมองแบบแยกส่วน  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  เราจะต้องติดตามสถานการณ์ให้ดี  สถานการณ์เปลี่ยน  ความคิดของเราก็ควรเปลี่ยนไปด้วย  แล้วจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการระบบได้มากยิ่งขึ้น  การคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดหลายแบบ  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ  อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการทางความคิด  เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ  เมื่อฝึกทักษะเหล่านี้บ่อยๆ ก็จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณืต่างๆ ได้กระจ่างชัด  พร้อมที่จะคลี่คลายปมปัญหาอย่างไม่หวาดกลัว

บทที่ 3 เรื่อง ภาวะผู้นำ

บทที่ 3 เรื่อง ภาวะผู้นำ

…………ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัยในการบริหาร  ผู้บริหารทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กร  ยุคแห่งการแข่งขันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคุณลักษณะ  มีความสามารถ  เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้มุ่งพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาตนเองเพื่อองค์กรบรรลุเป้าหมาย

………..การศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นำในปัจจุบันและสมัยใหม่  ได้แก่  ทฤษฎีคุณลักษณะ  ทฤษฎีพฤติกรรม  ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์  สามารถนำทฤษฎีผู้นำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อบรูรณาการให้มีประสิทธิผล  โดยจุดสนใจในมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ้ คือ มิได้แยกปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของบุคคลอย่างเด็ดขาด  ผู้นำควรแสดงพฤติกรรมทั้งสองในอัตราส่วนต่างๆ ตามลักษณะของตน  คือ มีลักษณะทั้งมุ่งมั่นและมุ่งสัมพันธ์  ซึ่งการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ้  ได้รับการยอมรับและความนิยมจนถึงปัจจุบันจากคำกล่าวที่ว่า ” ผู้นำที่ดีจะต้องเก่งทั้งคนและเก่งทั้งงาน”

บทที่ 4 เรื่อง การทำงานเป็นทีม

บทที่ 4 เรื่อง การทำงานเป็นทีม

………..การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้นำทีมจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญที่ต้องสร้างบรรยากาศในการทำงาน  การสรรหาทรัพยากรที่พอเพียงสำหรับการทำงานใช้การบริหารทีมอย่างมีส่วนร่วม  มีการจูงใจและให้ขวัญกำลังใจ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ  เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน ร่วมกันแก้ปัญหาสนับสนุนไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ยอมรับและรับฟัง  ร่วมมือ  ใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์  ทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลา  มีการพัฒนาตนเอง  เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถรวมกลุ่มทำงานได้เป็นอย่างดี

บทที่ 5 เรื่อง การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

บทที่ 5  เรื่อง การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

…………วัฒนธรรมโรงเรียนมีทั้งที่เป็นวัตถุสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย  อันได้แก่ คำพูด ระเบียบปฏิบัติ  พิธีการ  อาคารสถานที่  สัญลักษณ์ภายนอกอื่นๆ และวัฒนธรรมที่ยากแก่การเข้าถึง  หรือไม่อาจสัมผัสได้  ได้แก่  ค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน เป็นต้น หัวใจที่สำคัญของวัฒนธรรม  องค์การหรือโรงเรียน คือ ค่านิยมร่วม ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ก็เป็นสิ่งที่รับรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรม ความเชื่อ และค่าที่มีอยู่ร่วมกันในองค์การ  วัฒนธรรมองค์การ  จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่า ผู้ร่วมงานจะปฏิบัติอย่างไรต่อเรา  มีการร่วมมือหรือการแข่งขันกันทำงาน  ค่านิยมในงานของเรา ค่านิยมใดจะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัล และยังเป็นสิ่งที่กำหนด  วิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มอื่นภายนอกองค์การด้วย  

บทที่ 6 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

บทที่ 6 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

……….การศึกษามนุษยสัมพันธ์นั้นถูกจัดให้เป็นศาสตร์ และศิลป์ เนื่องจากมีหลักการ และทฤษฎีที่เป็นข้อความรู้ และนำหลักการหรือทฤษฎีไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเทคนิควิธีการ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่า คนแต่ละคนมีความสามารถในการติดต่อกับผู้อื่นไม่เท่ากัน บางคนเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก มีเพื่อนมากหน้าหลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดต่อหรือทำงานร่วมกับเขามากมาย ในขณะที่บางคนไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าใกล้หรือทำงานร่วมด้วย นั่นเป็นเพราะเขาขาดศิลปะในการติดต่อกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่รู้หลักการว่าควรทำอย่างไร หรือเป็นเพราะนำหลักการไปใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น การที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎี และหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถนำหลักการที่เป็นข้อความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

บทที่ 7 เรื่อง การติดต่อสื่อสารในองค์กร

บทที่ 7 เรื่อง การติดต่อสื่อสารในองค์กร

…………การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท เพราะเป็นการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข่าวสารร่วมกัน กระบวนการสื่อสารเริ่มต้นจากผู้สื่อข่าวสาร ซึ่งอาจจะส่งข่าวสารโดยวาจา การเขียน ฯลฯ ไปยังผู้รับสาร และทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ส่งต้องการสื่อสารด้วย และจะมรการส่งข้อมูลตอบสนองกลับมา เพื่อให้ผู้ส่งข่าวสารรับทราบข้อมูลย้อนกลับ การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถสื่อสารกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21