บทที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

บทที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

…………ทฤษฎีนั้นมีความหนักแน่นมากกว่าข้อสมมุติฐาน  การได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหลายนั้น  ทำให้เกิดปัญญา  หลักพุทธศาสนานั้นสอนไม่ให้ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ  แต่ต้องไตร่ตรองหาเหตุผลด้วยใจเป็นกลาง  เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้แน่นอนแล้วจึงเชื่อ

………..ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษานั้นมีอยู่มากมาย  สามารถจำแนกประเภทได้เป็น  ทฤษฎีภาวะผู้นำ  ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีการบริหาร  ซึ่งแยกย่อยออกไปเป็นทฤษฎีการบริหารการศึกษา  ซึ่งจวบจนปัจจุบันนี้ยังไม่มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดที่สามารถให้ภาพการบริหารที่สมบูรณ์ได้  ต้องมีการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่หลากหลายมาใช้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: